تخم نطفه دار خروس لاری |قیمت جوجه لاری| فروش نطفه دار |تخم لاری اصل|

90,000 تومان

در کشور های مختلف دنیاکمابیش بازی خروس جنگی توسط گروه‌ها یا افرادی بکار میرود انواع روش های قانونی برای مقابله یا ترویج ان در کشور ها رایج است