واکسیناسیون و واکسن طیور

امنیت زیستی|واکسیناسیون و واکسن طیور|نمونه برداری|

رایلیه تینا تتراگونا    22 22%
کوانوتنیا اینفاندیبولوم  1 1%
اسکاریدیا گالی           16 16%
هتراکیس گالیناروم     17 17%
سوبولورا پرومپتی     2 2%
تریکوسترونژیلوس تنوئیس    3 3%
کاپیالریا آناتیس                   3 3%
سینگاموس تراکئا                 8 8%

مقایسه

نیوکاسل»شرکت اذران نطفه:

یکی از مهمترین بیامریهای طیور از نظر اقتصادی میباشد٪
به خصوص در مناطقی که ماکیان روستایی یا خانگی منبع مهم درآمد
و منبع غذایی پروتئینی مهمی میباشند. این بیامری در آسیا و آفریقا
یکی از بزرگترین معضالت صنعت طیور میباشد)1 .)کشورهای دارای
تولیدات صنعتی طیور نیز هزینههای هنگفتی برای پیشگیری از بیامری
نیوکاسل یا پیشگیری از رضرهای ناشی از این بیامری رصف میکنند تا
رشایطی عاری از بیامری نیوکاسل داشته باشند یا پس از درگیری با آن،
رصف ریشهکنی بیامری میکنند)2.)
بیامری نیوکاسل توسط سویههای حاد ویروس paramixovirus Avian
serotype 1( 1-APMV )ایجاد میشود. تاکنون 11 رسوتیپ پارامیکسو-
ویروس طیور شناسایی شده که از 1 تا 11 نامگذاری میشوند و تنها
برخی از 1-PPMV ،عالیم بیامری بالینی را در ماکیان ایجاد میکنند )2 .)
به نظر میرسد که متامی رسوتیپهای پارامیکسوویروس دارای مخزن
پرنده وحشی شناخته شده و یا احتاملی هستند که میتوانند به ماکیان
منتقل شوند اما اکولوژی آنها در حیات وحش شناخته شده نیست. یک
استثناء در این مورد ویروس نیوکاسل ولوژن میباشد که پرندگان وحشی
مخزن نیستند و در ماکیان و کبوتر اندمیک است )2 ,4 ,5 .)ویروسهای
نیوکاسل بر اساس بیامریزایی در ماکیان به ویروسهای بسیار بیامریزا
)ولوژنیک(، با بیامریزایی متوسط )مزوژنیک( و غیر بیامریزا )لنتوژنیک(
تقسیمبندی میشوند)2 ,3.)
بر اساس توصیف OIE ،جدایههای 1-PPMV ،به عنوان ویروس
ولوژن بیامری نیوکاسل هستند که در ماکیان یک روزه، دارای شاخص
پاتوژنیسیتی داخل مغزی )ICPI)7/0 یا بیشرت باشد یا دارای آمینواسیدهای
متعدد بازی در جایگاه شکست ژن F باشند و به محض عفونت طیور، به
عنوان بیامری نیوکاسل قابل گزارش به OIE میباشند )3 .)
یکی از مهمترین راههای کنرتل بیامری در طیور، واکسیناسیون
میباشد. نقش واکسیناسیون در کنرتل بیامری نیوکاسل کاهش ابتال و
کاهش مرگ و میر ناشی از بیامری است و واکسیناسیون قادر به پیشگیری
کامل طیور از آلوده شدن به سویههای ولوژن نیست اما واکسیناسیون قادر به کاهش میزان عفونت و همچنین کاهش دفع ویروسهای ولوژن
میگردد)6-9 .)نیوکاسل فوق حاد در ایران بومی است و واکسیناسیون
بر علیه آن در طیور صنعتی و بومی کشور انجام میگیرد. با این حال این
بیامری از عمدهترین مشکالت صنعت طیور در کشور محسوب میگردد
و موارد بیامری هر ساله در کشور گزارش میگردد )10-12.)
بر اساس دادههای ثبت شده در بانک اطالعاتی بیامریهای طیور
سازمان دامپزشکی )GIS ،)واکسنهای متنوعی شامل انواع واکسنهای
زنده )السوتا، B1 ،کلون، مقاوم به گرما( و واکسنهای کشته به صورت
تکی و دوگانه و چندگانه در کشور تولید و یا وارد شده و مرصف میشود.
بر اساس آمار وزارت جهادکشاورزی سالیانه بیش از یک میلیارد جوجه
یکروزه گوشتی در کشور تولید و پرورش داده میشود و استان مازندران
با بیش از 2400 مزرعه گوشتی به عنوان قطب پرورش طیور گوشتی
کشور مطرح میباشد )13 .)علیرغم واکسیناسیون گسرتده علیه بیامری
نیوکاسل در بیشرت مزارع کشور، با این حال گزارشهایی از بروز بیامری
و تلفات در مزارع گوشتی کشور و به خصوص استان مازندران مشاهده
میشود. این مطالعه با هدف بررسی تیرت رسمی مزارع استان مازندران
در سنین مختلف و بررسی پاسخ ایمنی در گلههای گوشتی استان انجام
گرفت.میکرو لیرت گلبول قرمز 1 درصد به متام گودهها اضافه شده و مجددا
میکروپلیت روی شیکر مکانیکی به مدت 15 ثانیه قرار داده شده و سپس
میکروپلیت به مدت 30 دقیقه در دمای 25 درجه قرار داده شد و نتایج
ثبت گردید. از آنتیژن 4 واحدی ساخت رشکت پسوک )پسوپاسل( برای
انجام آزمایش HI استفاده گردید. رقت سازی تیرتها بر مبنای log2 انجام
گرفت. گلبول قرمز 1 درصد مورد استفاده نیز از جوجههای SPF تهیه
گردید. کلیه آزمایشها در آزمایشگاه مرکز تشخیص بیامریهای طیور
دوک مازندران انجام گرفت.

نتیجهگیری»شرکت اذران نطفه:
در مناطق مختلف کشور برنامههای واکسیناسیون متنوعی اجرا
میشود و بیشرتین واکسن مرصفی در کشور مربوط به بیامری نیوکاسل
میباشد با این حال، این بیامری هنوز یکی از مهمترین چالشهای پرورش
طیور و به ویژه طیور گوشتی در کشور میباشد. عوامل متعددی در
اجرای یک برنامه مناسب واکسیناسیون در مزرعه و اثربخش بودن
آن تاثیر دارند که وضعیت آلودگی منطقه و میزان مواجهه یک گله با
ویروس نیوکاسل، وضعیت امنیت زیستی مزرعه، کیفیت واکسنهای
مورد استفاده، روش واکسیناسیون، ایمنی مادری جوجهها، استفاده از
سایر واکسنها که میتوانند با واکسیناسیون تداخل ایجاد کنند )مانند
واکسیناسیون بیامری برونشیت عفونی همزمان و یا در فاصله کوتاهی
پیش از واکسیناسیون بیامری نیوکاسل(، هزینه واکسیناسیون، دمای محیط
و رشایط آب و هوایی از جمله مهمترین این عوامل میباشند )2 ,21 ,22.)
برای موفقیت در کنرتل بیامری نیوکاسل در مزارع، ضمن رعایت
رشایط اصول امنیت زیستی و بهداشتی، میبایست برنامه مناسب
واکسیناسیون ) هر یک از دو برنامه ذکر شده در باال( به گونهای انجام
گیرد تا در زمان مناسب در بیش از 85 درصد جمعیت گله، ایمنی مورد
نیاز برای محافظت در برابر بیامری ایجاد شود. همچنین پوشش مناسب
واکسیناسیون در مزارع باعث جلوگیری از گسرتش بیامری و بروز
همهگیری در مناطق پرتراکم خواهد شد. با توجه به نتایج این مطالعه،
برنامههای واکسیناسیون انجام گرفته و ذکر شده در این مطالعه، پوشش
مناسبی داشته و از بروز اپیدمی در منطقه جلوگیری منوده است.

داروهای موثر در درمان بیماریهای باکتریایی طیور:

طیور به بیماری های مختلفی از جمله بیماریهای باکتریایی مبتلا میگردند طبیعت خاص پرورش طیور که به تعداد زیاد و بصورت متراکم پرورش داده می شوند امکان بررسی و رسیدگی به وضعیت تک تک آنها را غیر ممکن می سازد بدین لحاظ هنگام شیوع بیماری در گله امکان درمان و کنترل آن به ویژه در صورت مسری بودن بیماری کم است و می تواند تمام گله را در زمان کوتاهی درمعرض خطر تا حد نابودی قرار دهد حتی در صورتی که بتوان بیماری را کنترل کرد علاوه بر مرگ و میر کاهش رشد و در نتیجه تولید ، هزینه زیادی نیز به منظور خرید دارو به مرغدار تحمیل می شود شاید ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که تهیه دارو بخش عمده ای ازهزینه مرغداری را به خود اختصاص می دهد از این رو پیشگیری از بیماری بر درمان به ویژه در بیماریهای طیور تقدم دارد بدین منظور باید اصول صحیح پرورش طیور همچون انتخاب جوجه سالم ، تغذیه مناسب ، شرایط لانه و تراکم مناسب آن ، نگهداری جوجه های همسن ، معدوم کردن لاشه های طیور بیمار و پیشگیری از ورود آلودگیهای مختلف به مرغداری و استفاده از مواد ضد عفونی مناسب در مواقع لازم رعایت شود را دیگر پیشگیری از وقوع بیشتر بیماری ها که باید همگام با مسایل فوق صورت گیرد واکسینه کردن طیور است که باید طبق برنامه زمان بندی شده در مورد هر بیماری انجام شود اما علی رغم رعایت موارد فوق به منظور کاهش علایم و عوارض بیماریها استفاده از داروها و آنتی بیوتیکها اجتناب ناپذیر می باشد در غیر اینصورت بیماری قادرست تاحد نابودی تمام گله پیشرفت نماید از این روست که استفاه از داروها و مواد شیمیایی مطرح می گردد .

لزوم استفاده از داروها »شرکت اذران نطفه:

به هنگام ظهور بیماری در گله به منظور کمک به برگشت طیور به وضعیت طبیعی و نیز کمک به کنترل بیماریهایی که وجود آنها درگله محرز شده باشد استفاده از دارو لازم است به ویژه آن که با گسترش صنعت مرغداری و ایجاد واحدهای مرغداری در مجاورت یکدیگر و رفت و آمدهای بی رویه و غیر اصولی و نیز عدم رعایت موارد بهداشتی که از هچری شروع و تا ورود جوجه به مرغداری و تا پایان دوره همچنان تداوم پیدا میکند مرغدار را وادار می سازد که از بیم از دست دادن سرمایه خود از دارو به میزان زیاد استفاده نماید حال این سوال مطرح است که چه نوع دارو به چه مقدار و چه مدت و از کدام راه بایدجهت درمان یک بیماری به کار گرفته شود پاسخ یکسان به این سوال امکان پذیر نیست و به نوع بیماری ، شدت آن ، وضعیت عمومی گله ، بیماریهای قبلی آن ، شرایط اپیدمیولوژیک ، مدیریت و تواناییهای علمی و عملی مرغدار بستگی دارد در یک پاسخ کلی می توان این گونه اظهار نظر کردکه معمولا مقادیر توصیه شده داروها جهت مقابله با عفونت کافی می باشد در صورتی که دارو به میزان کمتر مورد مصرف قرار گیرد موجب عدم بهبودی گله و ماندگاری بیماری خواهد شد که افت تولید را به همراه خواهد داشت ازطرف دیگر مقادیر بیش از حد آن نیز عوارض غیر قابل جبرانی را در پی دارد چرا که علاوه بر تحمیل هزینه اضافی به مرغدار ، با تجمع در بدن طیور همانند سم عمل کرده و بامتاثر ساختن اعمال فیزیولوژیک ، علاوه بر ایجاد اثرات نامطلوب که گاهی به مرگ پرنده منجر می شود مقادیری از آن درگوشت و تخم مرغ تجمع یافته و سلامت مصرف کنندگان را به خطر جدی مواجه می سازد از این رو ضرورت تام دارد که مرغداران جهت پیشگیری از خطرات ناشی از تجمع باقیمانده های دارویی درگوشت و تخم مرغ ، فاصله زمانی بین قطع دارو و کشتار طیور را رعایت نمایند .

راههای استفاده از دارو »شرکت اذران نطفه

روش عمده تجویز دارو در طیور از راه غذا و اب می باشد تزریق و تجویز به طریق آئروسل نیز گاهی انجام می شود .

درمان همراه آب» اذران نطفه

درمان با آب به دلیل سهولت انجام آن و نیز موثر بودن بیشتر دارو ، انجام می شود بدین منظور دارو درآب حل و به صورت محلول در می آید این روش تجویز بسیار ساده است ووسایل مورد نیاز در دسترس می باشند درمناطق با آب و هوای معتدل مصرف آب در طیور نسبت به غذا 5/2 برابر است لذا از این طریق دارو نسبتا سریع دریافت شده و مقدار آن نیز بالا خواهد بود .

درمان همراه غذا»شرکت اذران نطفه

داروهای غیر محلول باید همراه با غذا تجویز شوند از معایت تجویز دارو همراه با غذا نیاز به غلظت بالای دارو است که به علت اختلالی است که مواد معدنی و آلی موجود درجیره غذایی در جذب دارو ایجاد میکنند اما نظر به معین بودن مقدار مصرف غذا درمقایسه آب در هنگام درمان همراه آب تعیین مقدار دارو راحت تر انجام میشود که هم باعث صرفه جویی درمصرف دارو بشده و هم ازبروز عوراض آن جلوگیری می کند ولی باید توجه داشت دربیماریهایی که به علت وجود تب و عوارض گوارشی مصرف غذا کاهش یافته یا قطع می شود راه غذایی اصولا نتیجه بخش نبوده و از راه آب آشامیدنی به علت وجود عطش ، دارو سریعتر به بدن می رسد .

درمان به وسیله تزریق »شرکت اذران نطفه

از نظر اثربخشی سریعترین و موفقیت آمیز ترین راه تجویز دارو ، راه تزریق است مثال این مورد عفونت هموفیلوس و پاستورلا در طیور تخمگذار می باشد که با تزریق آموکسی سیلین صورت می گیرد و با درمان به وسیله آب دنبال می شود اما صرف وقت بسیار و نیاز به کارگر و وسایل ضروری از قبیل سرنگ ، سوزن و … و همچنین عوارض آن همچون بروز استرس در طیور انجام آن را غیراقتصادی و بی فایده می سازد .

درمان توسط آئروسل »شرکت اذران نطفه

امروزه تجویز دارو به طریق آئروسل ، یا اسپری بسیار کم صورت می گیرد زیرا به علت ناکافی رسیدن آنتی بیوتیک به محل عفونت و نیاز به جریان آرام و ملایم هوا در درمان عفونتهای تنفسی به ویژه ناشی از E.coli موفقیت آمیز نبوده است همچنین ممکن است به واسطه استنشاق داروها خطراتی را برای عامل در برداشته باشد

 

نقد و بررسی ها

تا کنون مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است.

اولین کسی باشید که بررسی می نویسد “امنیت زیستی|واکسیناسیون و واکسن طیور|نمونه برداری|”