تخم نطفه دار قرقاول آمریکایی
قیمت : 12,000 تومان
تخم نطفه دار قرقاول سیلور
قیمت : 20,000 تومان
تخم نطفه دار قرقاول لیمویی
قیمت : 80,000 تومان