تخم نطفه دار مرغ لکنولدر
قیمت : 6,000 تومان
تخم نطفه دار مرغ گوشتی
قیمت : 4,800 تومان
تخم نطفه دار مرغ برسه
قیمت : 7,500 تومان
تخم نطفه دار مرغ لوهمن
قیمت : 5,200 تومان
تخم نطفه دار مرغ آیام سمانی
قیمت : 65,000 تومان
تخم نطفه دار مرغ لهستانی
قیمت : 20,000 تومان