تخم نطفه دار طوطی کاکادو
قیمت : 1,400,000 تومان
تخم نطفه دار طوطی کاسکو
قیمت : 800,000 تومان
تخم نطفه دار طوطی ماکائو
قیمت : 1,600,000 تومان
تخم نطفه دار طوطی برزیلی
قیمت : 80,000 تومان
تخم نطفه دار طوطی عروس هلندی
قیمت : 130,000 تومان
تخم نطفه دار طوطی ملنگو
قیمت : 600,000 تومان