تخم نطفه دار مرغ
تخم نطفه دار کبک
تخم نطفه دار بلدرچین
تخم نطفه دار قرقاول
تخم نطفه دار بوقلمون
تخم نطفه دار مرغ شاخدار
تخم نطفه دار شترمرغ
تخم نطفه دار اردک
تخم نطفه دار غاز
تخم نطفه دار قوغاز
تخم نطفه دار قو
تخم نطفه دار طاووس
تخم نطفه دار طوطی سانان