ساختمان – جوجه – کشی – 

ساختمان جوجه کشی باید دارای ویژگیهایی باشد از جمله اینکه جوجه کشی قابلیت توسعه را داشته باشد تا در صورت لزوم بتوان جوجه کشی را بزرگتر نمود باید از مصالح ساختمان مقاوم استفاده شود تامدتها بتوان از جوجه کشی استفاده کرد دیوار ها و کف مقاوم و بادوام باشد.

مجاری فاظلاب و زهکشی مناسب و کافی در جوجه کشی وجود داشته باشد.سیستم تهویه مناسبی داشته باشد مثلا برای ساخت کف جوجه کشی باید از سیمان با کیفیت مناسب استفاده کرده تا با گذشت زمان دچار خرابی نشود و براحتی شسته شود.در نظر گرفتن شیب مناسب در جوجه کشی مهم است تا هنگام پاکسازی اب به سمت فاظلاب برود در کف محوطه جمع نشود همچنین دقت شود که در ورودی فاظلاب دریچه هایی نصب شود تا پوسته و ضایعات جوجه کشی وارد فاظلاب نشود و باعث گرفتگی فاظلاب نگردد البته باید طراحی فاظلاب به گونه ای باشد که بتواند مقادیر زیاد ضایعات و حجم بالای اب را خود جای دهد.

همچنین در ساخت کف ساختمان باید سوراخهایی برای خروج اب تبعیه شود .

باید این سوراخ همواره باز باشند تا مانع از اب گرفتگی در کف جوجه کشی شود و این مجاری خروج اب طوری ساخته شوند که بتوان به راحتی ان را تمیز کرد

دقت شود مصالحی که برای کف ساختمان در نظر گرفته می شود در برابر موتد شیمیایی و ضد عفونی کننده مقاوم باشد به هیچ عنوان کف ترک نخورد چون در این صورت الودیگهای میکروبی و گثافت در لابلای ترکها و شکستگیها قرار می گیرد و ضدعفونی کردن کاری بی فایده خواهد بود.

همچنین در ساخت جوجه کشی باید به رههای ارتباطی توجه داشت.

به دسترسی بودن نیروی کار نیز باید توجه نمود و اینکه ایا می توان نیروی کار کافی در جوجه کشی مستقر نمود یا نه.

به میزان وقوع بیماری در منطقه نیز باید توجه کرد و اینکه بیماریهای غالب در منطقه چه بیماریهای می باشند.

همان طور که بیشتر ذکر گردید طراحی ساختمان یک جوجه کشی باید به گونه ای باشد که مناطق پاک و الوده از یمدیکر مجزا باشند و مسیر و جریان کار یکطرفه باشد یعنی تخم مرغهای و کارکنان و هوای ورودی در یک مسیر جرکت کنند و برکشتی وجود نداشته باشد تا بروز الودگی جلوگیری شود.

اکنون قسمتهای مختلف جوجه کشی را از نظر ساخت مورد بررسی قرار می دهیم.

سالن دریافت تخم مرغ:

این سالن باید بزرک باشد تا براحتی بتوان وسایلی نظیر کارتنهای خالی یا محتوای تخم مرغ گاریهای ستر و سینی را در ان جای داد معمولا به ازای 100 تخم مرغ در حدود 95%متر مربع فضا در نظر گرفته می شود  ولی این فضا برای وسایل جانبی دیگر از قبیل دستگاه درجه بندی تخم مرغ یا شستشودهنده تخم مرغ نیست درجه حرارت مناسب این سالن 22  تا 24 درجه سانتی گراد است.

سزدخانه :

باید بزرک در نظر گرفته شود:به طوری که بتوان حداقل یک محموله تخم مرغ را در ان جای داد.

اتاق – دود –

ابعاد این اتاق به ظرفیت چیدن تخم مرغ بستگی دارد ولی باید به قدری بزرگ باشد که بتوان گاریهای حامل تخم مرغ را در یک محموله خوابانده می شوند در ان قرار داد در صورتی که تعداد تخم مرغ زیاد باشد می توان ان در 2 تا3 نوبت دود داد درجه حرارت مناسب این اتاق 25 درجه سانتی گراد و رطوبت مطلوب 75 درصد است.

سالن – ستر –

فضای در نظر گرفته شده به نوع و تعداد دستگاهای مورد استفاده بستگی دارد و باید حداقل 2/5 الی 3 متر فضای ازاد در مقابل دستگاه های در نظر گرفته شود تا حمل گاریهای حاوی تخم مرغ برای خواباندن در دستگا های بسهولت انجام پذیرد.

انتقال – تخم – مرغها – به – هچر –

عملیات انتقال به هچر (در روز هیچدهم)یا در قسمتی از سالن هچر انجام می شود و یا برای این کار اتاق خاصی در نظر گرفته باشد این اتاق باید به نحوی طراحی شود که گاریهای حامل تخم مرغ براحتی در ان حرکت کنند درجه حرارت این اتاق 26 درجه سانتی گراد و رطوبت ان 50 الی 60 درصدمی باشد.

سالن هچر:

وسعت سالن هچر نیز به نوع و تعداد دستگاه های هچر به کار گرفته شده بستگی دارد در این مورد نیز باید حداقل حدود 2/5 الی 3 متر فضای ازاد در مقابل دستگاه های در نظر گرفته شود تا حمل گاریها بسهولت انجام پذیرد .

اتاق نگهداری و تخلیه جوجه:

این اتاق باید طوری طراحی شود که ظرفیت نگهداری جوجه ها در قبل از فروش را داشته باشد .همچنین برای درجه بندی جوجه ها نیز فضای اختصاص داده شود به ازای هر 1000 جوجه 1/1 متر مربع فضا در نظر گرفته می شود.

اتاق شستشو:

مساحت این قسمت بستگی به تعداد گاریهای خارج شده از دستگاه هچر که باید شسته شوند دارد به ازای هر گاری حداقل 3/5 متر مساحت در نظر گرفته می شود .

بخشهای دیگری نیز در جوجه کشی وجود دارد که مدیر مربوطه برا اساس سلیقه خود به ساخت انها اقدام می کند مثلا دفتر و سرویسهای بهداشتی اتاق تاسیسات اتاق نگهداری جوجه و….

عواملی که زمان هچ تخم مرغها را تحت تاثیر قرار می دهند.

سن تخم مرغ یک از عواملی است که زمان هچ را تحت تاثیر قرار می دهد اگر تخم مرغها به مدت طولانی ذخیره شوند زمان انکوباسیون افزایش می یابد بعد از هر روز ذخیره سازی به ازای هری یک روز اضافی که تخم مرغ طول مدت جوجه کشی را تحت تاثیر قرار می دهد طول مدت جوجه کشی برای برای تخم مرغهای بزرگتر طولانی تر است معمولا وزن 50 گرم به عنوان معیار در نظر گرفته می شود و به ازای هر 2/5 گرم افزایش وزن طول دوره جوجه کشی 30 دقیقه بیشتر می شود البته کلیه عوامل محیطی می تواند طول مدت جوجه کشی را تحت تاثیر قرار دهند.

دستگا های جوجه کشی باید به طور داعم کنترول شوند البته دستگاه های جوجه کشی جدید مجهز به سیستم گامپیوتری بوده و تغیرات را به طور خودکار ثبت می نمایید ولی بررسی مداوم دستگاه های از بروز مشگلات جلوگیری خواهد کرد.

ماشینهای جوجه کشی دارای دو نوع سرویس هستند که عبارتند از :

الف»سرویس روزانه در مدت جوجه کشی

ب»سرویس دوره ای در یایان هر دوره

سرویس  روزانه که باید روزانه بررسی شود عبارتند از :

1 اطمینان از گردش صحیح سینهای تخم مرغ

2 دریچه های تهویه و فنها بررسی شود تا از گردش هوای تازه در ماشین جوجه کشی اطمینان حاصل گررد.

3 در صورتی که ماشین دارای محفظه اب است سطح اب کنترول شود.

4 مقاومتهای الکتریکی و ترموستات کنترول و بازرسی شود تا وقت کار انها اطمینان حاصل گررد.

5 لامپهای علایم ماشین و فیوز های برق دستگاه بررسی شود.

سرویس های دوره عبارتند از.

1سطح داخلی اتاق یا کابینت با مواد پاک کننده کاملا تمیز شود و درز های احتمالی به وجود امده برروی دیوارها اتاق درزگیری شود تا مانع از جمع شدن گثافت و مواد خارجی شود.

2 درز ها و اتصالات احتمالی به وجود امده در محفظه اب و نیز سایر قسمتهای ماشین جوشگاری یا لحیم کاری شود.

3 صحت کار رطوبت سنج و دما سنجهای کنترول شود و در صورتی که احتیاج به تعمیر و تعویض باشد یه این کار اقدام شود.

4 محل نصب المنتهای حرارتی و ترموستات بررسی شود در صورت مشاده صدمات احتمالی و یا قطع سیمها نسبت به رفع انها اقدام شود.

5 چرخش پره ها بررسی گررد.

6 دریچه های سیستم خنگ کننده بررسی شود.

7 نحوه کرکرده نازلهای اسپری بررسی شود.

8 لامپهای علایم روی ماشین جوجه کشی و فیوز های مختلف نصب شده مورد بازرسی و کنترول قرار گیرد.و در صورت خرابی به تعوض انها اقدام شود

9 ورودهایی هوای بررسی شود.

10 شناور های دستگاه های مولد رطوبت بررسی شود

11 کلید ها سه شاخه اتصال برق ورودی ماشین و سیستم مربوط و همچنین پریز برق (ترمینال برق)و سیم کشیهای داخلی بررسی شود.

12 چرخهای و سینهای بررسی شود.

دیدگاه خود را ارسال کنید...