تخم نطفه دار طوطی

تخم نطفه دار بوقلمون

تخم نطفه دار شتر مرغ

تخم نطفه دار اردک

تخم نطفه دار بلدرچین

تخم نطفه دار قرقاول

تخم نطفه دار غاز

تخم نطفه دار قو

تخم نطفه دار مرغ